Medezeggenschap en commissies

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden waar in een personeels- en een oudergeleding is opgenomen. De MR bestaat uit 4 personen, twee ouders en twee personeelsleden.

Personeelsgeleding MR: klaske Homsma en Petra Hoekstra

Oudergeleding MR: Geartsie Jasper, vacature.

Aan de school is een activiteitencommissie verbonden die zich richt op alle activiteiten die voor de school belangrijk zijn maar die niet direct op het onderwijs zijn gericht. De commissie regelt bijvoorbeeld vieringen, feesten en zaken rond hoogtijdagen. Deze commissie werkt zelfstandig en overlegt met team over de door hen gekozen uitvoering de activiteiten.