Kwaliteit van het onderwijs

CBS de Noordster heeft jaren gekend met onvoldoende onderwijsontwikkeling. De Inspectie van het Onderwijs heeft in november 2018 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de kwaliteit als zeer zwak moest worden beoordeeld. Bestuur en directie hebben een kortlopend verbeterplan opgesteld. De onderwijskwaliteit heeft zich inmiddels sterk verbeterd. Hieronder een overzicht van een aantal verbeter-items:

  1. de school heeft gekozen voor het onderwijsconcept Groeps Dynamisch Onderwijs;
  2. het methodisch aanbod is vernieuwd;
  3. het lesgeven is verbeterd;
  4. het gebouw is opgefrist van binnen en buiten;
  5. de inrichting en indeling van het gebouw zijn aangepast;
  6. de lokalen hebben meer ramen waardoor het gehele gebouw transparanter is;
  7. de school heeft nu een leerplein waar kinderen alleen en in groepjes zelfstandig kunnen werken.

Deze maatregelingen hebben geleid tot een sterke kwaliteitsverbetering. Dit constateerde de Inspectie van het Onderwijs in oktober 2019. Het kwaliteitsoordeel is nu onvoldoende omdat enkele onderwijsaspecten meer tijd vragen om te verbeteren.

De onderwijsresultaten ( cito-opbrengsten) zijn de afgelopen periode steeds voldoende geweest.

Communicatie over de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten.

Twee keer per jaar geeft de school informatie over de resultaten (cito-toeten met name) van het onderwijs met een zogenaamde "opbrengstenbrief". Daarin wordt op groepsniveau beschreven wat de resultaten zijn en of we daar tevreden over mogen zijn. Daarnaast geven we aan welke maatregelen we nemen om dit resultaat te behouden of te verbeteren. 

We geven ook aan welke doelen we ons stellen voor de school als geheel om  de kwaliteit te verbeteren. We proberen optimaal transparant te zijn over de kwaliteitsverbetering.