De leeractiviteiten van de kinderen

Hieronder vindt u de verschillende leermethodes die we op school gebruiken.

  Groep 1/2

  Het werken in de groepen 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen, evenals de inrichting van het lokaal. 

  Bij de start in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. 

  Er is veel aandacht voor regelmaat en gewoontevorming. Leren gaat vooral spelenderwijs. Dit gaat in groep 2 door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. Op hun eigen niveau moeten de kinderen al wat meer presteren.

  Het werken in de kleutergroepen gebeurt vanuit de kring. De kinderen beginnen de dag in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer in terug. Daarnaast wordt er gespeeld in hoeken en gewerkt aan tafels. 

  Vaak komen de vakgebieden in samenhang aan bod aan de hand van een bepaald thema, zoals ”de winkel” en ”de lente”. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie puzzelt, leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven..

  Er is veel aandacht voor taalontwikkeling. Het vergroten van de woordenschat, kunnen communiceren en begrijpend luisteren zijn basisvaardigheden voor andere vakgebieden. 

  De methode ”Schatkist” als voorloper op "Veilig Leren Lezen" wordt structureel ingezet om kinderen bekend te maken met de werkwijze op taal en rekengebied in groep 3. 

  Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is veel aandacht, waarbij wij o.a. gebruik maken van de methode ”Kanjertraining”.

  Het bewegingsonderwijs vindt dit schooljaar o.a. plaats in de sporthal in Oude Bildtzijl met groep 1/2/3 op de dinsdagmiddag, maar daarnaast natuurlijk ook op het schoolplein of in het speellokaal/multifunctionele ruimte.

  De meeste kinderen zitten ruim 2 jaar in de kleuterklas. Dit kan iets korter maar ook langer zijn. Dit is afhankelijk van de leeftijd, sociale/emotionele ontwikkeling, leerontwikkeling en werkhouding.

  Het is belangrijk dat een jonge leerling naast zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling ook een basis werkhouding heeft en voldoende vaardigheden om goed door te kunnen stromen naar groep 3. De totale ontwikkeling van een kleuter wordt meegenomen in de doorgang.

  Rekenen / wiskunde

  Wij werken met de nieuwste versie van de methode ”Pluspunt”. Dit is een moderne realistische (= uit de dagelijkse werkelijkheid) rekenmethode. De methode kent een aantal toetsmomenten, waarna de kinderen stof aangeboden krijgen op hun eigen niveau. 

  Nederlandse taal

  Voor het geven van taalonderwijs werken wij met de methode Taal op maat. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid,  spelling krijgt de nodige aandacht en we laten de kinderen verhalen schrijven, boek­besprekingen en spreekbeurten (vanaf groep 4) houden. We willen dat de kinderen actief, creatief en expressief met taal bezig kunnen zijn.

  Snappet

  Groep 5, 6, 7 en 8 werken deels met tabletonderwijs ,Snappet. Dit zijn een soort kleine laptops, waar de kinderen reken-, taal- en spellingslessen op maken. Waar de kinderen voorheen de lessen in een werkboek of schriftje maakten, doen ze nu de verwerking op de laptop. Een groot voordeel is dat de leerkracht tijdens de les via zijn/haar dashboard kan zien hoe de leerlingen hun werk maken en kunnen ingrijpen zodra ze zien dat een leerling veel fouten maakt. Daarnaast kunnen kinderen ook heel gericht aan eigen leerdoelen werken. 

  Door het inzetten van Snappet heb je als leerkracht beter inzicht en overzicht in de klas.

  Lezen

  De school beschikt over een uitgebreide bibliotheek op het leerplein waarbij ook een uitleensysteem aanwezig is. De bibliotheekorganisatie ververst regelmatig de boeken en ondersteunt tevens het team in het stimuleren van het leesonderwijs. Boekpresentaties en bezoekjes aan de "echte bieb" in St. Annaparochie horen hierbij.

  De kleuters leren we vroegtijdig kennismaken met letters en dat je dingen kunt schrijven. De functie van letters, woorden en schrijven komen ze steeds mee in aanraking. De woordenschatontwikkeling wordt hierdoor enorm gestimuleerd. Woordenschatontwikkeling krijgt grote aandacht gedurende de gehele schoolperiode want onze kinderen hebben deze stimulans nodig.

  De kinderen in groep 3 leren lezen met de zeer gangbare methode Veilig Leren Lezen. In de groepen daarna krijgen de kinderen vormen van voortgezet lezen, vaak ook met een methode. Begrijpend lezen krijgt veel aandacht. We gebruiken een digitale methode met veel teksten uit het nieuws zodat de kinderen op een functionele manier leren teksten te begrijpen. Vormen van samenwerking in de vorm van overleggen en samen nadenken over de teksten helpen de kinderen de vaak moeilijke teksten te doorgronden. 

  Meertaligheid

  Voor de kinderen is het van belang dat zij zich thuis voelen op school. In een veilige omgeving zullen ze gemakkelijker gedijen. Een belangrijk aspect daarbij is de acceptatie van de moedertaal van het kind.

  In onze situatie zijn dat het Nederlands, het Fries en het Bildts. Naast het respecteren/waarderen, willen we graag dat de kinderen aan het einde van de basisschool het Bildts/Fries kunnen verstaan en begrijpen.

  De voertaal in de lessen is vooral Nederlands. In vrije situaties mogen de kinderen de taal gebruiken waarin ze zich het liefst uitdrukken. We werken vanaf groep 1 o.a. met de methode Spoar 8 voor Fries. 

  Engels

  In de groepen 3-4-5- en  6-7-8 wordt Engels gegeven. We maken daarbij gebruik van de methode Stepping Stones.

  De lessen Engels hebben een sterk communicatief karakter, d.w.z. dat de kinderen veel met elkaar praten in het Engels en zich op die manier verstaanbaar kunnen maken in een vreemde taal.

  Schrijven

  Bij het schrijven staat het verfijnen van de motorische vaardigheid en het ontwikkelen van een eigen handschrift centraal. Voor het schrijven maken wij o.a. gebruik van de methode ”Novoskript” en ”Pennenstreken”. 

  Wereldoriƫntatie

  Dagelijks wordt er in elke groep gesproken over de leef- en belevingswereld. Actuele zaken krijgen passend aandacht. We zetten verschillende bronnen in om nieuws over te brengen aan de leerlingen.

  Daarnaast brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar ook vaak door middel van werkstukken, leergesprekken, doe-opdrachten, spreekbeurten, schooltelevisie, e.d.

  De volgende methoden zijn op de Noordster in gebruik:

  Natuur
  We gaan hierbij uit van de eigen omgeving. Daar zoeken we materiaal bij, soms in de vorm van projecten. In de onderbouw wordt er gewerkt met het schooltelevisie­ programma ”Huisje, boompje, beestje”. En in de midden- en bovenbouw wordt er gebruik gemaakt van het schooltelevisieprogramma ”De Buitendienst van Nieuws uit de natuur”. 

  Aardrijkskunde
  Vanaf groep 5 werken we met de methode ”Wijzer door de wereld”. Bij elk land of onderwerp wat wordt behandeld, zoeken we aanvullend materiaal. Kinderen moeten kennis krijgen van hun eigen streek, land en van Europa en de rest van de wereld.

  Geschiedenis 
  Vanaf groep 5 werken we met de methode ”Wijzer door de tijd”. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen inleven in situaties van het verleden en deze kunnen combineren met het heden. Ook het leren van lessen uit het verleden komt aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als discriminatie, e.d.

  Verkeer en verkeersveiligheid

  Voor verkeer maken wij gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. 

  In het schooljaar 2014-2015 is een werkgroep verkeer, samen met de leerkrachten, druk bezig geweest om het verkeersveiligheidslabel te behalen. En dat is gelukt! C.B.S. De Noordster mag zich een verkeersveilige school noemen! 

  In een verkeerseducatieplan heeft de school vastgelegd wat zij doet en gaat doen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te bevorderen. De twee hoofdthema’s in dit plan zijn: ‘Verkeerseducatie’ en ‘Veilige schoolomgeving en -routes’. 

  Om de veiligheid voor en rondom school zo goed en veilig mogelijk voor uw kind(eren) en u te kunnen waarborgen, heeft onze school een aantal regels opgesteld. Deze zijn vastgelegd in een verkeersplan. Dit verkeersplan zal aan het begin van elk schooljaar of bij nieuwe leerlingen bij de ouder(s)/verzorger(s) onder de aandacht worden gebracht. Het verkeersplan is ook te vinden op de website van de school.

  Burgerschapszin

  Sinds 2006 zijn nieuwe kerndoelen voor het onderwijs van kracht. Onderwijs in burgerschap maakt deel uit van deze doelen. Burgerschap wordt niet direct gezien als een apart vak, maar maakt deel uit van het alledaagse lesgeven, waarbij leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in onze (Nederlandse / westerse) samenleving. Ze moeten leren daar nu en ook later een positief kritische bijdrage aan te kunnen leveren. Ook als ’kleine burger’ moeten kinderen zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij waar ze deel vanuit maken. De betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de sociale gemeenschap, maken deel uit van de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen.

  De ontwikkeling van burgerschapszin en sociale integratie komen tijdens diverse lessen in alle groepen aan de orde. We denken daarbij o.a. aan tv-lessen als Koekeloere, Huisje-boompje-beestje, Nieuws uit de natuur, De Dag Vandaag en het Jeugdjournaal. 

  Ook bij andere vakken komen elementen van burgerschap aan de orde (o.a. godsdienst, geschiedenis en aardrijkskunde.)

  Sowieso leren kinderen op school met andere mensen om te gaan (sociale competenties). 

  Geestelijke stromingen

  Kennis van de verschillende geestelijke stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen normen- en waardenpatroon bij de kinderen. Verder kan kennis van andere culturen bijdragen tot meer verdraagzaamheid en begrip. Dit onderdeel komt onder andere aan bod in de methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienstige vorming en sociale vaardigheden (Kanjertraining).

  Expressie

  Vanaf groep 3 besteden we per week ongeveer 3 uur aan de vakken tekenen, handenarbeid, muziek en drama. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend; ook hier streven we kwaliteit na. Creativiteit is een belangrijke basis in het leven! We maken hierbij o.a. gebruik van de methode ”Moet je doen!”.

  Bewegingsonderwijs

  In groep 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het lesrooster. Er wordt op het schoolplein gespeeld en gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast gaat groep 1/2/3 dit schooljaar op de dinsdagmiddag naar de sporthal in Oude Bildtzijl om te gymmen.